เมนู

*เล่มที่ 8 หน้า 1

ปปญฺจสูทนี นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
มูลปณฺณาสกวณฺณนาย

สีหนาทวคฺควณฺณนา
จุลฺลสีหนาทสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จุลฺลสีหนาทสุตฺตํฯ ยสฺมา ปนสฺส
อตฺถุปฺปตฺติโก นิกฺเขโป ตสฺมา ตํ ทสฺเสตฺวาจสฺส อปุพฺพปท-
วณฺณนํ กริสฺสามฯ กตราย ปน อิทํ อตฺถุปฺปตฺติยา
นิกฺขิตฺตนฺติฯ ลาภสกฺการปจฺจยา ติตฺถิยปริเทวิเตฯ ภควโต
กิร ธมฺมทายาทสุตฺเต วุตฺตนเยน มหาลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิฯ
จตุปฺปมาณิโก หิ อยํ โลกสนฺนิวาโส รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน
โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน
ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโนติ อิเมสํ ปุคฺคลานํ วเสน
จตุธา ฐิโตฯ
เตสํ อิทํ นานากรณํ กตโม จ ปุคฺคโล รูปปฺปมาโณ
รูปปฺปสนฺโน อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาโรหํ วา ปสฺสิตฺวา
ปริณาหํ วา ปสฺสิตฺวา ปาริปูรึ วา ปสฺสิตฺวา สณฺฐานํ
วา ปสฺสิตฺวา ตตฺถ ปมาณํ คเหตฺวา ปสาทํ ชเนติ อยํ
วุจฺจติ ปุคฺคโล รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโนฯ
กตโม จ ปุคฺคโล โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน