เมนู

*เล่มที่ 7 หน้า 1

ปปญฺจสูทนี นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
มูลปณฺณาสกวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกครุํ วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํฯ ฯ
พุทฺโธปิ พุทฺธภาวํ ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต วิคตมลํ (1) วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํฯ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนํปิ จ สมูหํ (2) สิรสา วนฺเท อริยสํฆํฯ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํฯ ยํ
สุวิหตนฺตราโย หุตฺวาตสฺสานุภาเวน มชฺฌิมปฺปมาณสุตฺตงฺกิตสฺส
อิธ มชฺฌิมาคมวรสฺส พุทฺธานุพุทฺธสํวณฺณิตสฺส ปราวาทมถนสฺส
อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ ปญฺจหิ ยา
สงฺคีตา อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ สีหฬทีปมฺปน (3) อาภตาถ
วสินา มหามหินฺเทน ฐปิตา สีหฬภาสาย ทีปวาสีนมตฺถาย
อปเนตฺวาน ตโตหํ สีหฬภาสํ มโนรมํ ภาสํ ตนฺตินยานุจฺฉวิกํ
#1. ม. คตมลํ ฯ 2. ม. อฏฺฐนฺนมฺปิ สมูหํ ฯ 3. โปราณ. สพฺพตฺถ ฐาเนสุ สีหฬ
อิติ ทิสฺสติ ฯ