เมนู

*เล่มที่ ๖ หน้า ๑

สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถา
ปาฏิกวคฺควณฺณนา

ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา
สุนกฺขตฺตวตฺถุวณฺณนา
เอวมฺเม สุตํ ฯเป ฯ มลฺเลสุ วิหรตีติ ปาฏิกสุตฺตํ ฯ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ(๑) มลฺเลสุ วิหรตีติ มลฺลา นาม
ชานปทิโน ราชกุมารา เตสํ นิวาโส เอโกปิ ชนปโท รุฬฺหิ-
สทฺเทน(๒) มลฺลาติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ มลฺเลสุ ชนปเท ฯ อนุปิยํ
นาม มลฺลานํ นิคโมติ อนุปิยนฺติ เอวํนามโก มลฺลานํ
ชนปทสฺส เอโก นิคโมฯ ตํ โคจรคามํ กตฺวา เอกสฺมึ
ฉายูทกสมฺปนฺเน วนสณฺเฑ วิหรตีติ อตฺโถ ฯ อโนปิยนฺติปิ
ปาโฐ ฯ ปาวิสีติ ปวิฏฺโฐ ฯ ภควา ปน น ตาว ปวิฏฺโฐ
ปวิสิสฺสามีติ นิกฺขนฺตตฺตา ปน ปาวิสีติ วุตฺโต ฯ ยถา กึ ฯ
ยถา คามํ คมิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต ปุริโส ตํ คามํ อปฺปตฺโตปิ (๓)
กุหึ ยุตฺถนฺนาโมติ วุตฺเต คามํ คโตติ วุจฺจติ เอวํ ฯ
เอตทโหสีติ คามสมีเป ฐตฺวา สุริยํ (๔) โอโลเกนฺตสฺส เอตํ
อโหสิ ฯ อติปฺปโค โขติ อติวิย ปโต(๕) โข น ตาว กุเลสุ
# ๑. ม. อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ ๒. ม.รุฬฺหีสทฺเทน ฯ ๓. ม.อปตฺโตปิ ฯ
๔. ม.สูริยํ ฯ ๕. ม.ปโค ฯ