เมนู

*เล่มที่ 5 หน้า 1

สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถา
มหาวคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหาปทานสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตํ ฯเป ฯ กเรริกุฏิกายนฺติ มหาปทานสุตฺตํ ฯ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพปทวณฺณนา กเรริกุฏิกายนฺติ กเรรีติ
วรุณรุกฺขสฺส นามํ ฯ กเรริมณฺฑโป ตสฺสา กุฏิกาย ทฺวาเร
ฐิโต ฯ ตสฺมา กเรริกุฏิกาติ วุจฺจติ ฯ ยถา โกสมฺพรุกฺขสฺส
ทฺวาเร ฐิตตฺตา โกสมฺพกุฏิกาติ ฯ อนฺโตเชตวเน กิร กเรริกุฏิ
โกสมฺพกุฏิ คนฺธกุฏิ สฬลฆรนฺติ (1) จตฺตาริ มหาเคหานิ ฯ เอเกกุํ
สตสหสฺสปริจฺจาเคน นิปฺผนฺนํ ฯ เตสุ สฬลฆรุํ รญฺญา
ปเสนทินา การิตํ ฯ เสสานิ อนาถปิณฺฑิเกน (2) การิตานิ ฯ (3) อิติ
ภควา อนาถปิณฺฑิเกน คหปตินา ถมฺภานน อุปริ การิตาย
เทววิมานกปฺปาย กเรริกุฏิกายํ วิหรติ ฯ
ปจฺฉาภตฺตนฺติ เอกาสนิกขลุปจฺฉาภตฺติกานํ ปาโตว (4)
ภุตฺตานํ อนฺโตมชฺฌนฺติเกปิ (5) ปจฺฉาภตฺตเมว ฯ อิธ ปน
# 1. ม. สลฬาคารนฺติ ฯ เอวมุปริปิ ฯ
2. สี. ยุ. อนาถปิณฺฑิกคหปตินา ฯ
3. สี. ยุ. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ 4. สี. ยุ. ปาโต ฯ
5. ม. อนฺโตมชฺฌนฺหิเกปิ ฯ