เมนู

เล่มที่ 4 หน้า 1

สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถา
สีลกฺขนฺธวคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปชฺโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกครุํ วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํ ฯ
พุทฺโธ ปน พุทฺธภาวํ (1) ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต วิคตมลํ (2) วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนมฺปิ จ (3) สมูหํ สิรสา วนฺเท อริยสงฺฆํ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํ ยํ
สุวิหตนฺตราโย หุตฺวา ตสฺสานุภาเวน ทีฆสฺส ทีฆสุตฺตงฺกิตสฺส
นิปุณสฺส อาคมวรสฺส พุทฺธานุพุทฺธสํวณฺณิตสฺส สทฺธาวห-
คุณสฺส อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ ปญฺจหิ
ยา สงฺคีตา อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ สีหฬทีปมฺปน อาภตาถ
วสินา มหามหินฺเทน ฐปิตา สีหฬภาสาย ทีปวาสีนมตฺถาย
อปเนตฺวาน ตโตหํ สีหฬภาสํ มโนรมํ ภาสํ ตนฺตินยา-
นุจฺฉวิกํ อาโรเปนฺโต วิคตโทสํ สมยํ อวิโลเมนฺโต เถรานํ
# 1 ม. พุทฺโธปิ พุทฺธภาวํ ฯ 2. ม. คตมลํ ฯ 3. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ