เมนู

*เล่มที่ 3 หน้า 1

สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา
มหาวคฺควณฺณนา

มหาขนฺธกวณฺณนา
__________________
อุภินฺนํ ปาฏิโมกฺขานํ สงฺคีติสมนนฺตรํ
สงฺคายึสุ มหาเถรา ขนฺธกํ ขนฺธโกวิทา ฯ
ยํ ตสฺสทานิ สมฺปตฺโต ยสฺมา สํวณฺณนากฺกโม
ตสฺมา โหติ อยนฺตสฺส อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ
ปทภาชนิเย อตฺถา เย หิ เยสํ ปกาสิตา ฯ
เต เจ ปุน วเทยฺยาม ปริโยสานํ กทา ภเว ฯ
อุตฺตานา เจว เย อตฺถา เตสํ สํวณฺณนาย กึ
อธิปฺปายานุสนฺธีหิ พฺยญฺชเนน จ เย ปน ฯ
อนุตฺตานา น เต ยสฺมา สกฺกา ญาตุํอวณฺณิตา
เตสํเยว อยํ ตสฺมา โหติ สํวณฺณนานโยติ ฯ
เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา
เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธติ เอตฺถ กิญฺจาปิ
เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายนฺติอาทีสุ วิย กรณวจเนน
วิเสสการณํ นตฺถิ วินยํ ปตฺวา ปน กรณวจเนเนว อยมภิลาโป
อาโรปิโตติ อาทิโต ปฏฺฐาย อารูฬฺหาภิลาปวเสเนเวตํ วุตฺตนฺติ
เวทิตพฺพํ ฯ เอส นโย อญฺเญสุปิ อิโต ปเรสุ เอวรูเปสุ ฯ