เมนู

*เล่มที่ 1
สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา
มหาวิภงฺควณฺณนา
อารมฺภกถา

โย กปโกฏีหิปิ อปเมยฺยํ
กาลํ กโรนฺโต อติทุกฺกรานิ
เขทํ คโต โลกหิตาย นาโถ
นโม มหาการุณิกสฺส ตสฺสฯ
อสมฺพุธํ พุทฺธนิเสวิตํ ยํ
ภวาภวํ คจฺฉติ ชีวโลโก
นโม อวิชฺชาทิกิเลสชาล-
วิทฺธํสิโน ธมฺมวรสฺส ตสฺสฯ
คุเณหิ โย สีลสมาธิปญฺญา-
วิมุตฺติญาณปภุตีหิ ยุตฺโต
เขตฺตํ ชนานํ กุสลตฺถิกานํ
ตมริยสงฺฆํ สิรสา นมามิฯ
อิจฺเจวมจฺจนฺตนมสฺสเนยฺยํ
นมสฺสมาโน รตนตฺตยํ ยํ
ปุญฺญาภิสนฺทํ วิปุลํ อลตฺถํ
ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโยฯ