เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ
ฉฏฺฐโม ภาโค
ปจฺจนียปฏฺฐานํ
________________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปจฺจนียติกปฏฺฐานํ
นกุสลตฺติกํ
[1] นกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: อกุสลํ อพฺยากตํ เอกํ ขนฺธํ ปฏิจฺจ อกุสโล อพฺยากโต
ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏฺฐานญฺจ รูปํ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว
ขนฺธา จิตฺตสมุฏฺฐานญฺจ รูปํ ฯ นกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นอกุสโล
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นอพฺยากโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นกุสโล จ
นอพฺยากโต จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: นกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ
นกุสโล จ นอกุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ ปญฺจ ฯ
[2] นอกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นอกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นอกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นกุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: นอกุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นอพฺยากโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ