เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ
ปฐโม ภาโค
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มาติกานิกฺเขปวาโร ๑
[๑] เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย อนนฺตร-
ปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโย สหชาตปจฺจโย อญฺญมญฺญปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย
อาเสวนปจฺจโย กมฺมปจฺจโย วิปากปจฺจโย อาหารปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจโย
ฌานปจฺจโย มคฺคปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจโย
อตฺถิปจฺจโย นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย ฯ
ปจฺจยวิภงฺควาโร ๒
[๒] เหตุปจฺจโยติ เหตุ เหตุสมฺปยุตฺตกานํ ธมฺมานํ
ตํสมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
[๓] อารมฺมณปจฺจโยติ รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา
ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สทฺทายตนํ
#๑ ปจฺจยุทฺเทโสติปิ ฯ ๒ ปจฺจยนิทฺเทโสติปิ ฯ