เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ธมฺมสงฺคณิ
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มาติกา
[1] กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา วิปากา ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา สงฺกิลิฏฺฐ-
สงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏฺฐาสงฺกิเลสิกา
ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา ปีติสหคตา ธมฺมา สุขสหคตา ธมฺมา
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา
ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ธมฺมา ทสฺสเนน-
ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา เนวทสฺสเนน-
นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา อาจยคามิโน ธมฺมา
อปจยคามิโน ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน ธมฺมา เสกฺขา ธมฺมา
อเสกฺขา ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ธมฺมา ปริตฺตา ธมฺมา
มหคฺคตา ธมฺมา อปฺปมาณา ธมฺมา ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา