เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
อปทานํ
_______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ทฺวาจตฺตาฬีสโม ภทฺทาลิวคฺโค
ปฐมํ ภทฺทาลิตฺเถราปทานํ (411)
[1] สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ อคฺโค การุณิโก มุนิ
วิเวกกาโม โลกคฺโค หิมวนฺตํ อุปาคมิ ฯ
อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺตํ 1 สุเมโธ โลกนายโก
ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวาน นิสีทิ ปุริสาสโภ 2 ฯ
สมาธึ โส สมาปนฺโน สุเมโธ โลกนายโก
สตฺตรตฺตินฺทิวํ พุทฺโธ นิสีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ
ขาริกาชํ 3 คเหตฺวาน วนมชฺโฌคหึ อหํ
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธํ โอฆติณฺณมนาสวํ ฯ
สมฺมชฺชนึ คเหตฺวาน สมฺมชฺชิตฺวาน อสฺสมํ
จตุทณฺเฑ ฐเปตฺวาน อกาสึ มณฺฑปํ ตทา ฯ
สาลปุปฺผํ คเหตฺวาน มณฺฑปํ ฉาทยึ อหํ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อวนฺทึ โลกนายกํ 4 ฯ
#1 ม. ยุ. หิมวํ ฯ 2 ม. ยุ. ปุริสุตฺตโม ฯ 3 ม. ขาริภารํ ฯ อิโต ปรํ
#อีทิสเมว ฯ 4 ม. ยุ. อภิวนฺทึ ตถาคตํ ฯ