เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
อปทานํ
____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปฐโม พุทฺธวคฺโค
ปฐมํ พุทฺธาปทานํ
[๑] ตถาคตํ เชตวเน วสนฺตํ
อปุจฺฉิ เวเทหมุนี นตงฺโค
สพฺพญฺญุพุทฺธา กิร นาม โหนฺติ
ภวนฺติ เต เหตุหิ เกหิ ธีรา ๑ ฯ
ตทาห สพฺพญฺญุวโร มเหสี
อานนฺทภทฺทํ มธุรสฺสเรน
เย สพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการา
อลทฺธโมกฺขา ชินสาสเนสุ ฯ
เตเนว สมฺโพธิมุเขน ธีรา
อชฺฌาสเยนาปิ มหาพเลน
ปญฺญาย เตเชน สุติกฺขปญฺญา
สพฺพญฺญุภาวํ อนุปาปุณนฺติ ฯ
#๑ ม. ธีร ฯ