เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส จูฬนิทฺเทโส
________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปารายนวคฺโค
วตฺถุคาถา
[๑] โกสลานํ ปุรา รมฺมา อคมา ทกฺขิณาปถํ
อากิญฺจญฺญํ ปตฺถยาโน พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ
[๒] โส อสฺสกสฺส วิสเย มุฬกสฺส ๑ สมาสเน
วสี ๒ โคธาวรีกูเล อุญฺเฉน จ ผเลน จ ฯ
[๓] ตสฺเสว อุปนิสฺสาย คาโม จ วิปุโล อหุ
ตโต ชาเตน อาเยน มหายญฺญํ อกปฺปยิ ฯ
[๔] มหายญฺญํ ยชิตฺวาน ปุน ปาวิสิ อสฺสมํ
ตสฺมึ ปฏิปวิฏฺฐมฺหิ อญฺโญ อาคญฺฉิ พฺราหฺมโณ ฯ
[๕] อุคฺฆฏฺฏปาโท ตสิโต ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร
#๑ ม. มฬกสฺส ฯ ยุ. อฬกสฺส ฯ ๒ ม. วสิ ฯ