เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส มหานิทฺเทโส
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อฏฺฐกวคฺคิโก
ปฐโม กามสุตฺตนิทฺเทโส
[1] กามํ กามยมานสฺส ตสฺส เจ ตํ สมิชฺฌติ
อทฺธา ปีติมโน โหติ ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ ฯ
[2] กามํ กามยมานสฺสาติ กามาติ อุทฺทานโต เทฺว กามา
วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯ
กตเม วตฺถุกามา ฯ มนาปิกา รูปา มนาปิกา สทฺทา
มนาปิกา คนฺธา มนาปิกา รสา มนาปิกา โผฏฺฐพฺพา อตฺถรณา
ปาปุรณา 1 ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกุฏสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา
เขตฺตํ วตฺถุ หิรญฺญํ สุวณฺณํ คามนิคมราชธานิโย รฏฺฐญฺจ
ชนปโท จ โกโส 2 จ โกฏฺฐาคารญฺจ ยงฺกิญฺจิ รชนียวตฺถุ
วตฺถุกามา ฯ อปิจ อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา
กามา อชฺฌตฺตา กามา พหิทฺธา กามา อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา
หีนา กามา มชฺฌิมา กามา ปณีตา กามา อาปายิกา กามา
มานุสิกา กามา ทิพฺพา กามา ปจฺจุปฏฺฐิตา กามา นิมฺมิตา
กามา ปรนิมฺมิตา กามา ปริคฺคหิตา กามา อปริคฺคหิตา กามา
#1 ม. ปาวุรณา ฯ 2 ม. โกฏฺโฐ ฯ