เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ
ทุติโย ภาโค
_____________
ปญฺญาสนิปาตํ
1 นฬินิกาชาตกํ
[1] อุทฺทยฺหเต 1 ชนปโท รฏฺฐญฺจาปิ วินสฺสติ
เอหิ นฬินิเก คจฺฉ ตํ เม พฺราหฺมณมานย ฯ
[2] นาหํ ทุกฺขกฺขมา ราช นาหํ อทฺธานโกวิทา
กถํ อหํ คมิสฺสามิ วนํ กุญฺชรเสวิตํ ฯ
[3] ผีตํ ชนปทํ คนฺตฺวา หตฺถินา จ รเถน จ
ทารุสงฺฆาฏยาเนน เอวํ คจฺฉ นฬินิเก ฯ
หตฺถี อสฺสา รถา 2 ปตฺตี คจฺเฉวาทาย ขตฺติเย
ตเวว วณฺณรูเปน วสํ ตมานยิสฺสสิ ฯ
[4] กทลิทฺธชปญฺญาโณ อาภุชิปริวาริโต
เอโส ปทิสฺสติ รมฺโม อิสิสิงฺคสฺส อสฺสโม ฯ
เอโส อคฺคิสฺส สงฺขาโต เอโส ธูโม ปทิสฺสติ
มญฺเญ โน อคฺคึ หาเปติ อิสิสิงฺโค มหิทฺธิโก ฯ
#1 สี. ยุ. อุฑฺฑยฺหเต ฯ 2 ม. หตฺถิอสฺสรเถ ฯ