เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ
___________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เอกนิปาตชาตกํ 1
1 อปณฺณกวคฺโค
1 อปณฺณกชาตกํ
[1] อปณฺณกํ ฐานเมเก ทุติยํ อาหุ ตกฺกิกา
เอตทญฺญาย เมธาวี ตํ คเณฺห ยทปณฺณกนฺติ 2 ฯ
อปณฺณกชาตกํ ปฐมํ ฯ
___________
2 วณฺณุปถชาตกํ 3
[2] อกิลาสุโน วณฺณุปเถ 4 ขณนฺตา
อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุํ
เอวํ มุนิ วีริยพลูปปนฺโน 5
อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ ฯ
วณฺณุปถชาตกํ ทุติยํ ฯ
#1 ม. เอกกนิปาต ฯ 2 โป. ตํ คเณฺหยฺย อปณฺณกํ ฯ 3 โป. วณฺณปถชาตกํ ฯ
#4 โป. วณฺณปเถ ฯ 5. ม. มุนี วิริยพลูปปนฺโน ฯ