เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ปฐโม ภาโค
______
เอกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เอกธมฺมาทิปาลิ
[1] เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ ฯ
[2] นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกรูปํปิ สมนุปสฺสามิ ยํ เอวํ
ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐติ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถิรูปํ อิตฺถิรูปํ
ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐตีติ ฯ
[3] นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกสทฺทํปิ สมนุปสฺสามิ ยํ เอวํ
ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐติ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถิสทฺโท
อิตฺถิสทฺโท ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐตีติ ฯ
[4] นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกคนฺธํปิ สมนุปสฺสามิ ยํ เอวํ
ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐติ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถิคนฺโธ
อิตฺถิคนฺโธ ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐตีติ ฯ