เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก สํยุตฺตนิกายสฺส
ตติโย ภาโค
_________
ขนฺธวารวคฺโค
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขนฺธสํยุตฺตํ
_________
มูลปณฺณาสเก นกุลปิตวคฺโค ปฐโม
[1] เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ
สสสุมารคิเร 1 เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯเปฯ อถ โข นกุลปิตา
คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ ฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข นกุลปิตา
คหปติ ภควนฺตํ เอตทโวจ อหมสฺมิ ภนฺเต ชิณฺโณ วุฑฺโฒ
มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต อาตุรกาโย อภิกฺขณาตงฺโก
อนิจฺจทสฺสาวี โข ปนาหํ ภนฺเต ภควโต มโนภาวนียานญฺจ ภิกฺขูนํ
โอวทตุ มํ ภนฺเต ภควา อนุสาสตุ มํ ภนฺเต ภควา ยํ มม
อสฺส ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายาติ ฯ เอวเมตํ คหปติ เอวเมตํ
คหปติ อาตุโร หายํ 2 คหปติ กาโย อณฺฑภูโต ปริโยนทฺโธ
#1 โป. ม. สุสุมารคิเร ฯ 2 ยุ. เต ฯ