เมนู

วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคสฺส
ทุติโย ภาโค
_________
ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธกํ
[1] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นหายมานา
รุกฺเข กายํ อุคฺฆํเสนฺติ อูรุมฺปิ พาหุมฺปิ 1 อุรมฺปิ ปิฏฺฐิมฺปิ ฯ
มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา 2 อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถํ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา นหายมานา รุกฺเข กายํ อุคฺฆํเสสฺสนฺติ อูรุมฺปิ
พาหุมฺปิ อุรมฺปิ ปิฏฺฐิมฺปิ เสยฺยถาปิ มลฺลมุฏฺฐิกา คามปูฏวาติ 3 ฯ
อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู เตสํ มนุสฺสานํ อุชฺฌายนฺตานํ ขียนฺตานํ
วิปาเจนฺตานํ ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆํ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจํ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู นหายมานา รุกฺเข กายํ อุคฺฆํเสนฺติ อูรุมฺปิ พาหุมฺปิ อุรมฺปิ
ปิฏฺฐิมฺปีติ ฯ สจฺจํ ภควาติ 4 ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิกํ 5
#1 ยุ. พาหมฺปิ ฯ 2 ม. ยุ. รา. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ 3 ม. คามโมทฺทวาติ ฯ
#ยุ. คามโปทฺทวาติ ฯ 4 ยุ. อิติ น ทิสฺสติ ฯ 5 ยุ. อนนุจฺฉวิยํ ฯ