เมนู

สมนฺตกูฏวณฺณนา

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

สตตวิตต กิตฺติํ ธสฺตกนฺทปฺปทปฺปํ

ติภวหิตวิธานํ สพฺพโลเกกเกตุํ,

อมิตมติมนคฺฆํ สนฺติทํ เมรุสารํ

สุคตมหมุทารํ รูปสารํ นมามิ;

[2]

หตทุริตตุสารํ โมหปงฺโกปตาปํ

มนกมลวิกาสํ ชนฺตุนํ เสสกานํ,

กุมติกุมุทนาสํ พุทฺธปุพฺพาจลคฺคา

อุทิตมหมุทารํ ธมฺมภานุํ นมามิ;

[3]

สกลวิมลสีลํ ธุตปาปาริชาลํ

สุรนรมหนียํ ปาหุเนยฺยาหุเนยฺยํ,

อุชุปถปฏิปนฺนํ ปุญฺญเขตฺตํ ชนานํ

คณมหมภิวนฺเท สารทํ สาทเรน;

[4]

อิติ กฬิต ปณามา หนฺตฺว สพฺโพปสคฺเค

สุคตวิมล ปาทมฺโภชสมฺปาต ปูตํ,

สุมนสิขริราชํ วณฺณยิสฺสํ สุรานํ

วสติ มตุลเมตํ สาธุชนฺตุ สุณนฺตุ;

[5]

สวณา ลปนา เจว สติยา จาปิ วนฺทนา,

ยสฺส สมฺมา สุขี โหตี นิพฺพาณญฺจาธิคจฺฉติ;