เมนู

กจฺจายน ธาตุ มญฺชูสา

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นิรุตฺติ นิกรา’ปาร-ปารวาร’นฺตคํ มุนิํ,

วนฺทิตฺวา ธาตุมญฺชูสํ-พฺรูมิ ปาวจนญฺชสํฯ

โสคตาคม มา’คมฺม-ตํ ตํวฺยากรณานิ จ,

ปาเฐ จา’ปฐิตาเป’ตฺถ ธาตฺวตฺถา จ ปวุจฺจเรฯ