เมนู

สทฺทพินฺทุ ปกรณํ

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

ยสฺสเญยฺเยสุ ธมฺเมสุ, นาณุมตฺตมฺปเวทิตํ,

นตฺวาสทฺธมฺมสงฺฆํตํ, สทฺทพินฺทุํสมารเภ;