เมนู

ปทสาธนํ

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

พุทฺธมฺพุชํ นมสฺสิตฺวา สทฺธมฺมมธุ ภาชนํ,

คุณโมปทปทํ สงฺฆมธุพฺพตนิเสวิตํ;

โมคฺคลฺลายนาจริย จรญฺจ เยน ธีมตา,

กตํ ลฆุมยนฺทิทฺธมนุนํ สทฺทลกฺขณํ;

อารภิสฺสํ สมาเสน พาลตฺถํ ปทสาธนํ,

โมคฺคลฺลายนสทฺทตฺถรตนากรปทฺธติํ;

สญฺญาปริคฺคเหเนว ลกฺขเณสุ สราทโย,

ญายนฺติติ ตเมวาโท ทสฺสยิสฺสํ วิภาคโต;

ออาทโย ติตาฬีส วณณาฯ

ชินวจนานุรูปา อการเทโย นิคฺคหิตนฺตา เตจตฺตาฬี สกฺขรา ปจฺเจกํ วณฺณา นาม โหนฺติ ยถา - อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฏ ฐ ณ ต ถ ท ธ น ป ผ พ ภ ม ย ร ล ว ส ห ฬ อํ อิติ-กการาทิสฺวกาโร อุจฺจารณตฺโถ = วณณียติ อตฺโถ เอเตหีติ วณฺนา-ออาทิ มริยาทา ภูโต เยสนฺโต ออาทโยฯ

ออาทโยติ วตฺตเต ยาว ‘‘พินฺทุนิคฺคหีต’’นฺติ-ตญฺจโขอตฺถ วสา วิภตฺติจีปรินาโมติ สตฺตมฺยนฺตมภิสมฺพนฺธียเตฯ

ทสาโท สรา

ออาทิสฺวาทิมฺหิ นิทฺทิฏฺฐา โอทนฺตา ทสวณฺณา สรา นาม โหนฺติ-ยถา-อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ = สรนฺติ ปวตฺตนฺตีติ สรา-ทสา โทติ วตฺตเต ตีสุ จกฺกมาเนสุฯ

ทฺเว ทฺเว สวณฺณาฯ

ออาสฺวาทิเมสุ ทสฺสุ ทฺเว ทฺเว สวณฺณา นาม โหนฺติฯ ยถากฺกมํ-ยถา-ออา อิติ, อุอู อิติ, เอ อิติ, โอ อิติ = สมานา สาทิสา วณฺณา สวณฺณา-สมานตฺตญฺจ ฐานโตฯ