เมนู

ปทมญฺชรี

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นิรุตฺติกาโยทธิปารคํ ชินํ,

วิสุทฺธธมฺมญฺจ คณํ อนุตฺตรํ;

ติธา นมิตฺวา ปทมญฺชรี มยา,

กรียโต พาลกพุทฺธิวุทฺธิยาติฯ

อถ อการนฺตปุลฺลิงฺโค พุทฺธสทฺโท วุจฺจเตฯ

พุทฺโธ เทวมนุสฺสานํ ธมฺมํ เทเสสิ

พุทฺธา เทวมนุสฺสานํ ธมฺมํ อเทสิํสุ

โภ พุทฺธ ตฺวมฺปิโข มํ ปาลย

โภ พุทฺธา ตุมฺเหปิ โข มํ ปาเลถฯ

พุทฺธํ ภควนฺตํ สกฺกจฺจํ วนฺทามหํ

พุทฺเธ ภควนฺเต สกฺกจฺจํ วนฺทาม มยํ

พุทฺเธน ภควตา ธมฺโม เทสียเต

พุทฺเธหิ ภควนฺเตหิ ธมฺโม เทสิโต

พุทฺเธน ภควตา มหาชโน สุจรติ

พุทฺเธหิ ภควนฺเตหิ สิวปทํ ยนฺติ

พุทฺธสฺส ภควโต ปุปฺผํ ยชติ

พุทฺธานํ ภควตํ ปุปฺผานิ ยชติ

พุทฺธา ภควตา สิวปทํ ลเภยฺย

พุทฺเธหิ ภควนฺเตหิ ปภา นิจฺฉรติ

พุทฺธสฺส ภควโต อิทฺธิ กิํ น กเร

พุทฺธานํ ภควนฺตานํ อิทฺธิปาฏิหาริยานิ

พุทฺเธ ภควนฺเต มหาชโน ปสีทติฯ

พุทฺเธสุ ภควนฺเตสุ มนํ ปติฏฺฐิตํฯ

อิติ ปฐโม ปาโฐฯ

อการนฺตปุลฺลิงฺโค อตฺตสทฺโท วุจฺจเตฯ

อตฺตา สํสารทุกฺขํ ปาปุณาติ

อตฺตาโน สุขทุกฺขํ ปาปุณนฺติ

โภ อตฺต สุขทุกฺขํ อนุโภสิ

โภ อตฺตโน สุขทุกฺขํ อนุโภถ

อตฺตานํ ปสฺสติ พุทฺโธ ภควา