เมนู

มิลิทฏีกา

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นิรนฺตรํ โลกหิตสฺส การกํ

นิรนฺตรํ โลกหิตสฺส เทสกํ,

นิรนฺตรํ โลกหิตสฺส จินฺตกํ

นมามิ วีรํ นรทมฺมสารถิํ;

ปญฺหธมฺมวิทุํ นาถํ คุยฺหธมฺมปฺปกาสกํ,

นมสฺสิวาน สมฺพุทฺธํ ธมฺมํ สาธุคุณมฺปิ จ;

นาคเสนมหาเถรํ ปิฏกตฺตยโกวิทํ,

วทิวา ตมฺปิ สิรสา ปญฺหธมฺมปฺปกาสกํ;

มิลิทปญฺหวิวรณํ มธุรถปฺปกาสินิํ,

รจยิสฺสํ สมาเสน ตํ สุณาถ สมาหิตา;

[1] ตถ ปกิณฺณกถวิวรณํ ชาตกุทฺธรณนฺติ ทฺเว เยวมาติกาฯ

ตถ-

สมฺพโธ จ ปทญฺเจว ปทโถ ปทวิคฺคโห

โจทนา ปริหาโร’ติ ฉพฺพิธา อถวณฺณนา’ติ;

วุตฺตตฺตา สมฺพโธ ตาว เวทิตพฺโพฯ โส จ ยถาวุตฺตาชฺฌาหารวเสน ทุวิโธฯ

ปกิณฺณกถวิวรณํ

เตสุ –’มิลิโท นาม โส ราชา …เป.… สาครนฺติ เอถ อชฺฌาหารสมฺพโธ เวทิตพฺโพ โย’ปิ มิลิโท ราชา ภควโต ปรินิพฺพานโต ปญฺจวสฺสสเต อติกฺกนฺเต ราชกุเล อุปฺปนฺโน โส ราชา มิลิโท นามฯ

สาคลายํ ปุรุตฺตเม สาคลนามเก อุตฺตมนคเร รชฺชํ กาเรนฺโต นาคเสนเถรํ อุปคญฺฉิ กิํ วิยา?ติฯ