เมนู

เตลกฏาหคาถา

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

ลํกิสฺสโร ชยตุ วารณราชคามี

โภคินฺทโภค รุจิรายต ปีณ พาหุ,

สาธุปจารนิรโต คุณสนฺนิวาโส

ธมฺเม ฐิโต วีคตโกธมทาวเลโป;

[2]

โย สพฺพโลกมหิโต กรุณาธิวาโส

โมกฺขากโร รวิกุลมฺพร ปุณฺณ จนฺโท,

เญยฺโยทธิํ สุวิปุลํ สกลํ วิพุทฺโธ

โลกุตฺตมํ นมถ ตํ สิรสา มุนินฺทํ;

[3]

โสปานมาลมมลํ ติทสาลยสฺส

สํสาร สาครสมุตฺตรณาย เสตุํ,

สพฺพาคตีภย วิวชฺชิต เขม มคฺคํ

ธมฺมํ นมสฺสถ สทา มุนินา ปณีตํ;