เมนู

ชินจริตย

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

อุตฺตมํ อุตฺตมงฺเคน นมสฺสิตฺวา มเหสิโน;

นิพฺพาณมธุทํ ปาทปงฺกชํ สชฺชนาลินํฯ

[2]

มหาโมหตมํ โลเก ธํเสนฺตํ ธมฺมภากรํ;

ปาตุภูตํ มหาเตชํ ธมฺมราโชทยาจเลฯ

[3]

ชนฺตุจิตฺตสเร ชาตํ ปสาทกุมุทํ สทา;

โพเธนฺตํ สงฺฆวนฺทญฺจ สิโลรุกิรณุชฺชลํฯ

[4]

ตหิํ, ตหิํ สุวิตฺถิณฺณํ ชินสฺส จริตํ หิตํ;

ปวกฺขามิ สมาเสน สทา’นุสฺสรณตฺถิโกฯ

[5]

ปณิตํ ตํ สรนฺตานํ ทุลฺลภมฺปิ สิวํปทํ;

อทุลฺลภํ ภเว โภคปฏิลาภมฺหิ กา กถา?

[6]

ตสฺมา ตํ ภญฺญมานํ เม จิตฺตวุตฺตปทกฺกมํ;

สุนฺทรํ มธุรํ สุทฺธํ โสตุโสตรสายนํฯ

[7]

โสตหตฺถปุฏา สมฺมา คเหตฺวาน นิรนฺตรํ;

อชรามรมิ’จฺฉนฺตา สาธโว ปริภุญฺชถฯ

[8]

กปฺปสตสหสฺสสฺส จตุนฺนํ จา’ปิ มตฺถเก;

อสงฺเขยฺยานมา’วาสํ สพฺพทา ปุญฺญกามินํฯ