เมนู

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สีมวิโสธนี

วรทํ วรทํ อคฺคํ, ทิจฺจํ ทิจฺจํว วนชํ;

โพธกํ โพธกํ ปาณํ, เทว’เทวํ นมาม’หํฯ

สนฺตํ สนฺตํ สทา วฏฺฏํ, ปชํ’ภเว สุตํ;

นิพฺพุทํ นิพฺพุทํ ตารํ, ธมฺมวรํ นมาม’หํฯ

สุตํ สุตํ ภวเน ยํ, นตนํ นตนา’รหํ;

นรา’นรา สทา’กํสุ, สงฺฆวรํ นมาม’หํฯ

อิจฺเจว’มจฺจนฺตนตสฺสเนยฺยํ, นตยฺยมาโน รตนตฺตยํ ยํ;

ปุญฺญาภิวฑฺฒิํ มหคฺฆํ อลตฺถํ, ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโยฯ

วินเย สติ ฐิเต ยํ, สาสนํ สณฺฐิตํ ภเว;

วินเย สติ นฏฺเฐ ยํ, วินฏฺฐํ สาสนํ ภเวฯ

ตสฺมา ทิตฺตํ มเม’ทานิ, โชตยิตฺวาน สาสเน;

ภินฺทิตฺวา ทฺเวฬฺหกํ วาทํ, เอกีภาวํ กโรม’หํฯ

อตฺตุกฺกํสน-ภาวญฺจ, ปรวมฺภนกมฺปิจ;

เตสุ จิตฺตํ อเปเสตฺวา, สาสนสฺส สุวุฑฺฒิยาฯ

ยทิ เม อีทิสํ จิตฺตํ, ภเวยฺยุํ ปาปสงฺกปฺปา;

ปจฺจิสฺสํ นิรเย ภยํ, หีน’ชฺฌาสยการณาฯ