เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

จาณกฺยนีติปาฬิ

[1]

นานาสตฺโถ ทฺธตํ วกฺเข,

ราช นีติ สมุจฺจยํ;

สพฺพ พีช มิทํ สตฺถํ,

จาณกฺยํ สารสงฺคหํฯ

[2]

มูลสุตฺตํ ปวกฺขามิ,

จาณกฺเยน ยโถทิตํ;

ยสฺส วิญฺญาน มตฺเตน,

มูฬฺโห ภวติ ปณฺฑิโตฯ

[3]