เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

จตุรารกฺขทีปนี

กายปจฺจเวกฺขณา

[1] ทุสฺสีลกถา,

[2] สีลานิสํสกถา,

[3] อนูสาสนกถา,

[4] อาวาสิกาจารกถา,

[5] ปจฺจยนิสฺสคฺคกถา,

[6] ปาติโมกฺขกถา,

[7] ทายโกวาทกถา,

ปณามปฏิญา

[1]

จกฺกวาฬ นหุตา ค, เทวาลิ คณ จุมฺพิโต;

พุทฺธ ปาทมฺพุโช ฐาตุ, สีเส ทยา ติคนฺธโชฯ

[2]