เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นรทกฺขทีปนี

ปาลิโต เยว สทฺธมฺโม,

ปาลิเตน วเรน จ;

ปาลิเต สุฏฺฐุ ยํ สีลํ,

ปาลิตํ ธมฺม-สุนฺทรํฯ