เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นีติมญฺชรี

[1]

กุลกฺขเย วินสฺสนฺติ,

กุลธมฺมา สนนฺตนา;

ธมฺเม นฏฺเฐ กุลํ สพฺพํ,

อธมฺโม อภิภู ขลํฯ

[2]

อธมฺมาภิภวา ทนฺตา,

ปทุสฺสนฺติ กุลิตฺถิโย;

ถีสุ ทุฏฺฐา สฺว ธมฺเมน,

ชายเต วณฺณสงฺกโรฯ

[3]