เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ธมฺมนีติ

[1]

วนฺทิตฺวา รตนํ เสฏฺฐํ , นิสฺสาย ปุพฺพเก ครุํ;

นิติธมฺมํปวกฺขามิ, สพฺพโลกสุขาวหํฯ

[2]

อาจริโยจสิปฺปญฺจ, ปญฺญาสุตํกถาธนํ;

เทโสจนิสฺสโยมิตฺตํ, ทุชฺชโนสุชโนพลํฯ

[3]