เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

มหารหนีติ

ปณฺฑิตกถา

[1]

มหารหรหํ สกฺย,

มุนิํ นีวรณา ตณฺหา;

มุตฺตํ มุตฺตํ สุทสฺสนํ,

วนฺเท โพธิวรํ วรํฯ

[2]