เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สูรสฺสตีนีติ

ปฐโม ภาโค

ปณามคาถา

[1]

มุขมฺหา ภควนฺตสฺส,

สุคนฺธกมลา สุภา;

สญฺชาตํ อุตฺตมํ วาณิํ,

วนฺทามิ วิตฺตมานสาฯ

[2]

สมชฺฌิฏฺโฐ รจิสฺสามิ,

ทกฺเขน ราชมนฺตินา;

นาเมน สนฺเตน,

นีติํ โลกหิตาวหํ;

สาลงฺการํ โสปเทสํ,

นาเมนาหํ สฺวรสฺสติํฯ

[3]

เปกฺขนฺตฺวิมํ นีติํ สนฺตา,

มญฺชูสรุกฺขสนฺนิภํ;

นาโนปเทสสํปุณฺณํ,

สทตฺถกุสลา สทาฯ