เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สุตฺตนฺตนีติ

[1]

ปรา ภวนฺตํ ปุริสํ,

มยํ ปุจฺฉาม โคตมํ;

ภวนฺตํ ปุฏฺฐุ มาคมฺม,

กิํ ปราภวโต มุขํฯ

[2]