เมนู

สามิกํ อปจาเยยฺย,

อินฺทํว ปาริจาริกาฯ

[110]

โย อิจฺเฉ ปุริโส โหตุํ,

ชาติ ชาติ ปุนปฺปุนํ;

ปรทานํ วิวชฺเชยฺย,

โธตปาโทว กทฺทมํฯ

[111]

อติกฺกนฺต วโย โปโส,

อาเนติ ติมฺพรุตฺตนิํ;

ตสฺสา อิสฺสา อสทฺธาติ,

ตํ ปราภวโต มุขํฯ

อิตฺถิกณฺโฑ นิฏฺฐิโตฯ

6. ราชกณฺโฑ

[112]

เอกยามํ สเย ราชา,

ทฺวิยามญฺเญว ปณฺฑิโต;

ฆราวาโส ติยามํว,

จตุยามํ ตุ ยาจโกฯ

[113]

ธนวา สุตวา ราชา,

นที เวชฺโช จิเมปญฺจ;

ยตฺถ เทเส น วิชฺชนฺติ,

น ตตฺถ ทิวสํ วเสฯ

[114]

ยสฺมิํ ปเทเส น มาโน,

น เปมํ นจ พนฺธวา;

นจ วิชฺชาคโม โกจิ,

น ตตฺถ ทิวสํ วเสฯ

[115]

อปุตฺตกํ ฆรํ สุญฺญํ,

รฏฺฐํ สุญฺญํ อราชกํ;

อ สิปฺปสฺส มุขํ สุญฺญํ,

สพฺพ สุญฺญํ ทลิทฺทกาฯ

[116]

ธนมิจฺเฉยฺย วาณิชฺโช,

วิชฺชมิจฺเฉ ภเชสุตํ;

ปุตฺตมิจฺเฉ ตรุณิตฺถิํ,

ราชามจฺจํ วสํ คเมฯ

[117]

นฏฺโฐยติ อสนฺตุฏฺโฐ,

สนฺตุฏฺโฐ จ มหีปติ;

ลชฺชา จ คณิกา นฏฺฐา,

นิลฺลชฺชา กุลธีติกาฯ

[118]

ปกฺขีนํ พลมากาโส,

มจฺฉานมุทกํ พลํ;

ทุพฺพลสฺส พลํ ราชา,

กุมารานํ รุทํ พลํฯ

[119]

ขมา ชาคริยุฏฺฐานํ,

สํวิภาโค ทยิกฺขณา;

นายกสฺส คุณา เอเต,

อิจฺฉิตพฺพา สตํ คุณาฯ

[120]

สกิํ วทนฺติ ราชาโน,

สกิํ สมณพฺราหฺมณา;

สกิํ สปฺปุริสา โลเก,

เอส ธมฺโม สนนฺตโนฯ

[121]

อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ,

อสญฺญโต ปพฺพชิโต น สาธุ;

ราชา อนิสมฺมการี น สาธุ,

ปณฺฑิโต โกธโน ตํปิ น สาธุฯ

[122]

พหโว ยตฺถ เนตฺตาโร,

สพฺเพ ปณฺฑิตมานิโน;

สพฺเพ มหตฺตมิจฺฉนฺติ,

เตสํ กมฺมํ วินสฺสติฯ

[123]

อายํ ขยํ สยํ ชญฺญา,

ราชา สยํ กตากตํ;

นิคฺคเห นิคฺคเหตพฺพํ,

ปคฺคเห ปคฺคหารหํฯ

[124]

ปิฏฺฐิโตกฺกํ นิเสเวยฺย,

กุจฺฉินาว หุตาสนํ;

สามิกํ สพฺพภาเคน,

ปรโลกํ อโมหวาฯ

[125]

อคฺคิ อาโป อิตฺถิมูฬฺโห,

สปฺโป ราช-กุลานิจ;

อปยนฺเตน คนฺตพฺพา,

อจฺเจก-ปาณหารกาฯ

[126]

ปทุฏฺฐ-ภริย-สํวาโส,

ปทุฏฺฐ จิตฺต ทาสโก;

ส-สปฺเป จ ฆเร วาโส,

มจฺจุ เอว น สํสโยฯ

[127]

มูฬฺห สิสฺโส ปเทเสน,

กุนารี ภรเณน จ;

อสตา สมฺปโยเคน,

ปณฺฑิโตปฺปวสีทติฯ

[128]

มาตา ปุตฺตกรํ ปาปํ,

สิสฺสปาปํ คุรุกตา;

ราชา รฏฺฐกรํ ปาปํ,

ราชปาปํ ปุโรหิโตฯ

[129]

อโกเธน ชิเน โกธํ,

อสาธุํ สาธุนา ชิเน;

ชิเน มจฺฉริํ ทาเนน,

สจฺเจนาลีกวาทินํ;

[130]

อทนฺตํ ทมนํ ทานํ,

ทานํ สพฺพตฺถ สาธกํ;

ทาเนน ปิย วาจาย,

อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จ;

[131]

ทานํ สิเนหเภสชฺชํ,

มจฺเฉรํ โทสโนสธํ;

ทานํ ยสสฺสี เภสชฺชํ,

มจฺเฉรํ กปโณสธํฯ

[132]

พหูนมปฺปสารานํ,

สามคฺคิยา ชยํ ชเย;

ติเณหิ วตฺตเต โยตฺตํ,

เตน นาโคปิ พชฺฌเตฯ

[133]

สหาโย อสมตฺโถปิ,

เตชสา กิํกริสฺสติ;

นิวาเต ชลิโต อคฺคิ,

สยเม วูปสมฺปติฯ

[134]

น รญฺญา สมกํ ภุญฺเช,

กามโภคํ กุทาจนํ;

อากปฺปํ รส ภุตฺติํวา,

มาลา คนฺธ วิเลปนํ;

วตฺถํ สพฺพอลงฺการํ,

น รญฺญา สทิสํ กเรฯ

[135]

น เม ราชา สขา โหติ,

น ราชา โหติ เมถุโน;

เอโส สามิโก มยฺหนฺติ,

จิตฺเต นิฏฺฐํ สุถาปเยฯ

[136]

นาติทูเร ภเช รญฺโญ,

นาจฺจาสนฺโนปวาตเก;

อุชุเก นาตินินฺเน จ,

น ภเช อุจฺจมาสเนฯ

ฉโทเส วชฺเช เสวโก,

ติฏฺเฐ อคฺคิํว สํยโตฯ

[137]

คุณี สพฺพญฺญุ ตุลฺโยปิ,

นโสภติ อนิสฺสโย;

อนคฺฆโมปิ มณิเสฏฺโฐ,

เหมํ นิสฺสาย โสภติฯ

ราชกณฺโฑ นิฏฺฐิโตฯ

7. ปกิณฺณกกณฺโฑ

[138]

อิตฺถิมิสฺเส กุโตสีลํ,

มํส ภกฺเข กุโตทยา;

สุรา ปาเน กุโตสจฺจํ,

มหาโลเภ กุโตหิรี;

มหาตนฺเท กุโตสิปฺปํ,

มหา โกเธ กุโตธนํฯ

[139]

สุรา โยโค วิกาโล จ,

สมชฺช จรณาลสํ;

ขิฑฺฑาธุตฺโต ปาปมิตฺโต,

โภคนาสมุขา อิเมฯ

[140]

ทิวา นาทิกฺขา วตฺตพฺพํ,

รตฺโต นาวจเนน จ;

สญฺจเรยฺย ภยา ภีโต,

วเน วนจรี ยถาฯ

[141]

ชีวนฺตาปิ มตาปญฺจ,

พฺยาเสน ปริกิตฺติตา;