เมนู

สามิกํ อปจาเยยฺย,

อินฺทํว ปาริจาริกาฯ

[110]

โย อิจฺเฉ ปุริโส โหตุํ,

ชาติ ชาติ ปุนปฺปุนํ;

ปรทานํ วิวชฺเชยฺย,

โธตปาโทว กทฺทมํฯ

[111]

อติกฺกนฺต วโย โปโส,

อาเนติ ติมฺพรุตฺตนิํ;

ตสฺสา อิสฺสา อสทฺธาติ,

ตํ ปราภวโต มุขํฯ

อิตฺถิกณฺโฑ นิฏฺฐิโตฯ

6. ราชกณฺโฑ

[112]

เอกยามํ สเย ราชา,

ทฺวิยามญฺเญว ปณฺฑิโต;

ฆราวาโส ติยามํว,

จตุยามํ ตุ ยาจโกฯ

[113]

ธนวา สุตวา ราชา,

นที เวชฺโช จิเมปญฺจ;