เมนู

หตฺถิํ ทนฺติํ สหสฺเสน,

เทส จาเคน ทุชฺชนํฯ

[91]

กุเทสญฺจ กุมิตฺตญฺจ,

กุกุลญฺจ กุพนฺธวํ;

กุทารญฺจ กุทาสญฺจ,

ทูรโต ปริวชฺชเยฯ

[92]

โรคาตุเร จ ทุพฺภิกฺเข,

พฺยสเน สตฺตุ วิคฺคเห;

ราชทฺวาเร สุสาเน จ,

เย ติฏฺฐนฺติ สุมิตฺตกาฯ

[93]

สีตวาโจ พหุมิตฺโต,

ผรุโส อปฺปมิตฺตโก;

อุปมํ เอตฺถ ญาตพฺพา,

จนฺท-สูริย-ราชูนํฯ

มิตฺตกณฺโฑ นิฏฺฐิโตฯ

5. อิตฺถิกณฺโฑ

[94]

โกกิลานํ สทฺทํ รูปํ,

นารีรูปํ ปติพฺพตา;