เมนู

คุยฺเห กุมฺโม องฺคานิ,

ปร โทสญฺจ ลกฺขเยฯ

[77]

ปณฺฑิตสฺส ปสํสาย,

ทณฺโฑ พาเลน ทียเต;

ปณฺฑิโต ปณฺฑิเตเนว,

วณฺณิโตว สุวณฺณิโตฯ

[78]

ลุทฺธํ อตฺเถน คณฺเหยฺย,

ถทฺธํ อญฺชลิ กมฺมุนา;

ฉนฺทานุวตฺติยา มูฬฺหํ,

ยถาภูเตน ปณฺฑิตํฯ

พาลทุชฺชนกณฺโฑ นิฏฺฐิโตฯ

4. มิตฺตกณฺโฑ

[79]

หิตกาโร ปโร พนฺธุ,

พนฺธูปิ อหิโต ปโร;

อ หิโต เทหโช พฺยาธิ,

หิตํ อรญฺญโมสธํฯ

[80]

ปโรกฺเข คุณ-หนฺตารํ,

ปจฺจกฺเข ปิยวาทินํ;