เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

โลกนีติ

1. ปณฺฑิตกณฺโฑ

[1]

โลกนีติํ ปวกฺขามิ,

นานาสตฺถสมุทฺธฏํ;

มาคเธเนว สงฺเขปํ,

วนฺทิตฺวา รตนตฺถยํฯ

[2]

นีติโลเก ปุริสสฺส สาโร,

มาตา ปิตา อาจริโยจ มิตฺโต;

ตสฺมา หิ นีติํ ปุริโส วิชญฺญา,

ญาณี มหา โหติ พหุสฺสุโตจฯ

[3]

อลสสฺส กุโต สิปฺปํ,

อสิปฺปสฺส กุโต ธนํ;

อธนสฺส กุโต มิตฺตํ,

อมิตฺตสฺส กุโต สุขํ;