เมนู

กุ กุจฺฉิเต, กวียตีติ กรีสํ มลํ, กุสฺส กรตฺตํ, ทีโฆ จฯ สุ หิํสายํ, อนฺธการวิธมเนน สตฺตานํ ภยํ หิํสตีติ สูริโย, การาคโม, การสฺส ตฺตญฺจฯ มห ปูชายํ, มหตีติ มหิโส, มหิยํ เสตีติปิ มหิโสฯ สิ พนฺธเน, สียติ พนฺธียตีติ สีสํ อิจฺจาทิฯ

[684] อกฺขเรหิ การ

อกฺขเรหิ อกฺขรวาจเกหิ วณฺเณหิ การปฺปจฺจโย โหติฯ ตทฺธิตาทิสุตฺเต คฺคหเณน นามพฺยปเทเส สฺยาทฺยุปฺปตฺติ, อกาโร, อการํ, อกาเรน อิจฺจาทิ, อากาโร, โอกาโร, กกาโร, ยกาโร, หกาโร, ฬกาโรฯ เอวการาทีสุ ปน กรียติ อุจฺจารียตีติ กาโร สทฺโท, เอว จ โส กาโร จาติ เอวกาโรฯ เอวํ ธิกาโร, หุํกาโร, สาธุกาโรฯ

อิกาโร ธาตุนิทฺเทเส, วิกรณนฺธิโตติ จ;

ภวนฺเตตฺถ คมิสฺสาทิ, หนตฺยาทีติ ญาปกาฯ

อุณาทิปฺปจฺจยนฺตนโยฯ

ตพฺพาที ณาทโย นิฏฺฐา, ตเว ตุนาทโย ตถา;

มานนฺตาทิ อุณาทีติ, ฉทฺธา กิตกสงฺคโหฯ

อิติ ปทรูปสิทฺธิยํ กิพฺพิธานกณฺโฑ

สตฺตโมฯ

นิคมน

สนฺธิ นามํ การกญฺจ, สมาโส ตทฺธิตํ ตถา;

อาขฺยาตํ กิตกํ กณฺฑา, สตฺติเม รูปสิทฺธิยํ

เตธา สนฺธิํ จตุทฺธา ปทมปิ จตุธา ปญฺจธา นามิกญฺจ,

พฺยาสา ฉกฺการกํ ฉสฺสมสนมปิ ฉพฺเภทโต ตทฺธิตญฺจ;

อาขฺยาตํ อฏฺฐธา ฉพฺพิธมปิ กิตกํ ปจฺจยานํ ปเภทา,

ทีเปนฺตี รูปสิทฺธี จิรมิธ ชนตาพุทฺธิวุฑฺฒิํ กโรตุฯ

วิขฺยาตานนฺทเถรวฺหยวรคุรุนํ ตมฺพปณฺณิทฺธชานํ,

สิสฺโส ทีปงฺกราขฺยทฺทมิฬวสุมตี ทีปลทฺธปฺปกาโส;

พาลาทิจฺจาทิวาสทฺวิตยมธิวสํ สาสนํ โชตยี โย,

โสยํ พุทฺธปฺปิยวฺโห ยติ อิมมุชุกํ รูปสิทฺธิํ อกาสิฯ

อิติ ปทรูปสิทฺธิปกรณํ นิฏฺฐิตํ