เมนู

การิเต ภาเวตีติ ภาเวนฺโต, ภาเวนฺตี, ภาเวนฺตํ, ภาวยํ, ภาวยนฺตี, ภาวยนฺตํ, ภาวยมาโน, ภาวียมาโนฯ กาเรตีติ กาโรนฺโต, กาเรนฺตี, กาเรนฺตํ, การยํ, การยนฺตี, การยนฺตํ, การยมาโน, การียมาโน, การาเปนฺโต, การาเปนฺตี, การาเปนฺตํ, การาปยํ, การาปยนฺตี, การาปยนฺตํ, การาปยมาโน, การาปียมาโน อิจฺจาทิฯ

วตฺตมานกาลิกมานนฺตปฺปจฺจยนฺตนโยฯ

อนาคตกาลิกปฺปจฺจยนฺตนย

‘‘กาเล’’ติ อธิกาโรฯ

[647] ภวิสฺสติ คมาทีหิ ณี ฆิณ

ภวิสฺสติ กาเล คมฺมมาเน คมาทีหิ ธาตูหิ ณี ฆิณอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติฯ การา วุทฺธตฺถาฯ อายติ คมนํ สีลมสฺสาติ อตฺเถ ณี, วุทฺธิโลปาฯ คามี, คามิโน, อาคามี กาโลฯ ฆิณปจฺจเย – ‘‘กฺวจิ ธาตู’’ติอาทินา โลโป, คามํ คามิ, คามี, คามโยฯ

ภช เสวายํ, อายติ ภชิตุํ สีลมสฺสาติ ภาชี, ภาชิ, ‘‘น กคตฺตํ จชา’’ติ โยควิภาเคน นิเสธนโต ‘‘สจชานํ กคา ณานุพนฺเธ’’ติ ตฺตํ น ภวติฯ

สุ คติมฺหิ, การิเต วุทฺธิอาวาเทสา จ, อายติ ปสฺสวิตุํ สีลมสฺสาติ ปสฺสาวี, ปสฺสาวิฯ อายติ ปฏฺฐานํ สีลมสฺสาติ ปฏฺฐายี, ปฏฺฐายิ, ‘‘อาการนฺตานมาโย’’ติ อายาเทโสฯ

‘‘ภวิสฺสตี’’ติ อธิกาโรฯ