เมนู

[610] อาคมา ตุโก

อาปุพฺพา คมิโต ตุกปฺปจฺจโย โหติ, กิตกตฺตา กตฺตริฯ อาคจฺฉตีติ อาคนฺตุโกฯ

‘‘คมา’’ติ วตฺตเตฯ

[611] ภพฺเพ อิก

คมิโต อิกปฺปจฺจโย โหติ ภพฺพตฺเถฯ คนฺตุํ ภพฺโพติ คมิโก ภิกฺขุฯ

เตกาลิกปฺปจฺจยนฺตนโยฯ

อตีตปฺปจฺจยนฺตนย

[612] อตีเต ต ตวนฺตุ ตาวี

อตีเต กาเล สพฺเพหิ ธาตูหิ ต ตวนฺตุ ตาวี อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติฯ เอเต เอว ปรสมญฺญาย นิฏฺฐสญฺญกาปิ, เต จ กิตสญฺญตฺตา กตฺตริ ภวนฺติฯ อภวีติ ภูโต, ภูตา, ภูตํ, ‘‘อญฺเญสุ จา’’ติ เอตฺถานุวตฺติตวาคฺคหเณน ต ตวนฺตุตาวีสุ วุทฺธิ น โหติฯ หุ ทานาทนหพฺยปฺปทาเนสุ, อหวีติ หุโต อคฺคิํฯ

ตวนฺตุปฺปจฺจเย – ‘‘อา สิมฺหี’’ติ อากาโร, อคฺคิํ หุตวา, หุตวนฺโต อิจฺจาทิ คุณวนฺตุสมํฯ ตาวีมฺหิ – อคฺคิํ หุตาวี, อคฺคิํ หุตาวิโน อิจฺจาทิ ทณฺฑีสมํฯ อิตฺถิยํ อินีปจฺจโย – หุตาวินี, นปุํสเก – รสฺสตฺตํ หุตาวิฯ

วส นิวาเส, วสฺสํ อวสีติ อตฺเถ ปฺปจฺจโย, การนฺตตฺตา ‘‘สาทิสนฺต’’อิจฺจาทินา ฐาเทเส สมฺปตฺเต –

‘‘ตสฺสา’’ติ อธิกาโร, ‘‘สาที’’ติ จฯ