เมนู

ยทา ‘‘กฺวจิ ธาตู’’ติอาทินา อสพฺพธาตุเก วิกรณปจฺจยสฺส โลโป, อิการาคมสฺส เอกาโร จ, ตทา สาคโมฯ

อคฺคเหสิ, อคฺคเหสุํฯ อคฺคหิ, อคฺคหิํสุ, อคฺคหุํฯ อคฺคยฺหิตฺถ, อคฺคยฺหิฯ คณฺหิสฺสติ, คณฺหิสฺสนฺติฯ คเหสฺสติ, คเหสฺสนฺติฯ คหียิสฺสเต, คหียิสฺสนฺเตฯ คยฺหิสฺสติ, คยฺหิสฺสนฺติฯ อคฺคณฺหิสฺส, อคฺคหิสฺสฯ อคฺคณฺหิสฺสถ, อคฺคหิสฺสถฯ อคฺคยฺหิสฺสถ, อคฺคยฺหิสฺส อิจฺจาทิฯ

ปฺปปฺปจฺจเย –

[519] คหสฺส เฆ ปฺเป

คหอิจฺเจตสฺส ธาตุสฺส สพฺพสฺส เฆอาเทโส โหติ ปฺปปฺปจฺจเย ปเรฯ เฆปฺปติ อิจฺจาทิฯ

กิยาทิคโณฯ

ตนาทิคณ

ตนุ วิตฺถาเร, ปุเร วิย ธาตฺวนฺตโลปวิภตฺตุปฺปตฺติโยฯ

[520] ตนาทิโต โอยิรา

ตนุอิจฺเจวมาทิโต ธาตุคณโต โอยิรอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ กตฺตริฯ กรโตวายํ ยิรปฺปจฺจโยฯ

ธมฺมํ ตโนติ, ตโนนฺติฯ ตโนสิ, ตโนถฯ ตโนมิ, ตโนมฯ

‘‘วา’’ติ วตฺตเตฯ