เมนู

กมฺเม ชนียติ, ชนียนฺติฯ ชายตุฯ ชาเยยฺยฯ อชายิ, อชนิฯ ชายิสฺสติ, ชนิสฺสติฯ อชายิสฺส, อชนิสฺส อิจฺจาทิฯ

ทิวาทิคโณฯ

สฺวาทิคณ

สุ สวเณ, ปุเร วิย วิภตฺตุปฺปตฺติฯ

[512] สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ

สุอิจฺเจวมาทิโต ธาตุคณโต ณุ ณาอุณาอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ กตฺตริ วิหิเตสุ วิภตฺติปฺปจฺจเยสุฯ ‘‘อญฺเญสุ จา’’ติ เอตฺถ คฺคหเณน ณุปฺปจฺจยสฺส วุทฺธิฯ ตตฺเถวานุวตฺติตวาคฺคหเณน สฺวาทีนํ ณุณาทีสุ น วุทฺธิฯ

ธมฺมํ สุโณติ, สรโลปาทิ, สุณนฺติฯ สุโณสิ, สุโณถฯ สุโณมิ, สุโณมฯ ณาปจฺจเย สุณาติ, สุณนฺติฯ สุณาสิ, ‘‘กฺวจิ ธาตู’’ติอาทินา รสฺสตฺตํ, สุณสิ, สุณาถ, สุณถฯ สุณามิ, สุณามฯ

กมฺเม ยปฺปจฺจเย ‘‘กฺวจิ ธาตู’’ติอาทินา ทีโฆ, สูยเต, สูยนฺเตฯ สูยติ, สูยนฺติฯ ทฺวิตฺเต รสฺสตฺตํ, สุยฺยติ, สุยฺยนฺติฯ สูยฺยติ, สูยฺยนฺติ วาฯ

สุโณตุ, สุณนฺตุฯ สุโณหิ, สุโณถฯ สุโณมิ, สุโณมฯ สุณาตุ, สุณนฺตุฯ สุณ, สุณาหิ, สุณาถฯ สุณามิ, สุณามฯ