เมนู

ธา ธารเณ, ปุเร วิย วิภตฺตุปฺปตฺติ, ทฺวิตฺตรสฺสตฺตานิ, อปฺปจฺจยโลโป จ, ‘‘ทุติยจตุตฺถานํ ปฐมตติยา’’ติ การสฺส กาโร, ทธาติ, ทธนฺติฯ อปิปุพฺโพ ตสฺส ‘‘เตสุ วุทฺธี’’ติอาทินา อการโลโป, ‘‘กฺวจิ ธาตู’’ติอาทินา การสฺส กาโร, รสฺสตฺตญฺจ, ทฺวารํ ปิทหติ, ปิทหนฺติฯ ทฺเวภาวาภาเว นิธิํ นิเธติ, นิเธนฺติฯ

กมฺเม ธียเต, ธียติ, ปิธียเต, ปิธียติฯ

ตถา ทธาตุ, ปิทหตุ, นิเธตุ, นิเธนฺตุฯ ทเธ, ทเธยฺย, ปิทเห, ปิทเหยฺย, นิเธ, นิเธยฺยฯ ทธาสิ, ปิทหิฯ ธสฺสติ, ปิทหิสฺสติ, ปริทเหสฺสติฯ อธสฺส, ปิทหิสฺส อิจฺจาทิฯ

ชุโหตฺยาทินโยฯ

อวุทฺธิกา ตุทาที จ, หูวาทิ จ ตถาปโร;

ชุโหตฺยาทิ จตุทฺเธวํ, เญยฺยา ภูวาทโย อิธฯ

ภูวาทิคโณฯ

รุธาทิคณ

รุธ อาวรเณ, ปุเร วิย ธาตุสญฺญาทิมฺหิ กเต วิภตฺตุปฺปตฺติฯ

‘‘อ’’อิติ วตฺตเตฯ

[509] รุธาทิโต นิคฺคหีตปุพฺพญฺจ

จตุปฺปทมิทํฯ

รุธอิจฺเจวมาทิโต ธาตุคณโต ปฺปจฺจโย โหติ กตฺตริ วิภตฺติปฺปจฺจเยสุ, นิคฺคหีตญฺจ ตโต ปุพฺพํ หุตฺวา อาคโม โหติ, ตญฺจ นิคฺคหีตํ ปกติยา สรานุคตตฺตา ธาตุสฺสรโต ปรํ โหติฯ สทฺเทน อิอีเอโอปจฺจยา จ, นิคฺคหีตสฺส วคฺคนฺตตฺตํฯ อิธ สํโยคนฺตตฺตา น วุทฺธิ โหติ, ตทาคมสฺส ตคฺคหเณน คหณโตฯ

โส มคฺคํ รุนฺธติ, รุนฺธนฺติฯ รุนฺธสิ, รุนฺธถฯ รุนฺธามิ, รุนฺธามฯ รุนฺธเต, รุนฺธนฺเต อิจฺจาทิ, อิการาทิปฺปจฺจเยสุ ปน รุนฺธิติ, รุนฺธีติ, รุนฺเธติ, รุนฺโธตีติปิ โหติฯ

กมฺเม นิปุพฺโพ ยปฺปจฺจยสฺส ‘‘ตสฺส จวคฺค’’อิจฺจาทินา สธาตฺวนฺตสฺส ฌกาเร กเต ‘‘วคฺเค โฆสา’’ติอาทินา ทฺวิตฺตํ, มคฺโค นิรุชฺฌเต เตน, นิรุชฺฌนฺเตฯ ปรสฺสปทตฺเต นิรุชฺฌติ, นิรุชฺฌนฺติฯ นิรุชฺฌสิ, นิรุชฺฌถฯ นิรุชฺฌามิ, นิรุชฺฌามฯ

รุนฺธตุ, รุนฺธนฺตุฯ รุนฺธาหิ, รุนฺธถฯ รุนฺธามิ, รุนฺธามฯ รุนฺธตํ, รุนฺธนฺตํฯ รุนฺธสฺสุ, รุนฺธวฺโหฯ รุนฺเธ, รุนฺธามเสฯ นิรุชฺฌตํ, นิรุชฺฌนฺตํฯ นิรุชฺฌตุ, นิรุชฺฌนฺตุฯ รุนฺเธ, รุนฺเธยฺย, รุนฺเธยฺยุํฯ รุนฺเธถ, รุนฺเธรํฯ นิรุชฺเฌถ, นิรุชฺเฌยฺย อิจฺจาทิฯ รุนฺธิ, รุนฺธิํสุฯ อรุนฺธิ, นิรุชฺฌิตฺถฯ นิรุชฺฌิ, นิรุชฺฌิํสุฯ รุนฺธิสฺสติ, รุนฺธิสฺสนฺติฯ นิรุชฺฌิสฺสเต, นิรุชฺฌิสฺสนฺเตฯ นิรุชฺฌิสฺสติ, นิรุชฺฌิสฺสนฺติฯ อรุนฺธิสฺส, อรุนฺธิสฺสํสุฯ นิรุชฺฌิสฺสถ, นิรุชฺฌิสฺส อิจฺจาทิฯ

ฉิทิ ทฺวิธากรเณ, ฉินฺทติ, ฉินฺทนฺติฯ กมฺเม ฉิชฺชเต, ฉิชฺชนฺเตฯ ฉิชฺชติ, ฉิชฺชนฺติฯ ตถา ฉินฺทตุ, ฉินฺทนฺตุฯ ฉิชฺชตุ, ฉิชฺชนฺตุฯ ฉินฺเท, ฉินฺเทยฺยฯ ฉิชฺเชยฺยฯ อฉินฺทิ, ฉินฺทิ, ฉินฺทิํสุฯ อฉิชฺชิตฺถ, ฉิชฺชิฯ ฉินฺทิสฺสติ, ฉินฺทิสฺสนฺติฯ สฺสสฺส ฉาเทเส – เฉจฺฉติ, เฉจฺฉนฺติฯ เฉจฺฉิติ วาฯ กมฺเม ฉิชฺชิสฺสเต, ฉิชฺชิสฺสนฺเตฯ ฉิชฺชิสฺสติ, ฉิชฺชิสฺสนฺติฯ อฉินฺทิสฺสฯ อฉิชฺชิสฺส อิจฺจาทิฯ

ภิทิ วิทารเณ, ภินฺทติ, ภินฺทนฺติ อิจฺจาทิฯ

ยุช โยเค, ยุญฺชติ, ยุญฺชนฺติฯ ยุชฺชเต, ยุชฺชนฺเตฯ ยุชฺชติ, ยุชฺชนฺติฯ ยุญฺชตุฯ ยุชฺชตํฯ ยุญฺเชฯ ยุชฺเชถฯ อยุญฺชิ, อยุญฺชิํสุฯ อยุชฺชิตฺถ, อยุชฺชิฯ ยุญฺชิสฺสติ, ยุญฺชิสฺสนฺติฯ ยุชฺชิสฺสเต, ยุชฺชิสฺสนฺเตฯ ยุชฺชิสฺสติ, ยุชฺชิสฺสนฺติฯ อยุญฺชิสฺสฯ อยุชฺชิสฺสถ, อยุชฺชิสฺส อิจฺจาทิฯ

ภุช ปาลนพฺยวหรเณสุ, ภุญฺชติ, ภุญฺชนฺติ อิจฺจาทิฯ

ภวิสฺสนฺติยํ ‘‘กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห’’ติ สุตฺเต สปฺปจฺจยคฺคหเณน ภุชโต สฺสสฺส ขาเทโส, ‘‘โก เข จา’’ติ ธาตฺวนฺตสฺส กกาโร, วุทฺธิ, โภกฺขติ, โภกฺขนฺติฯ โภกฺขสิ, โภกฺขถฯ โภกฺขามิ, โภกฺขามฯ ขาเทสาภาเว ภุญฺชิสฺสติ, ภุญฺชิสฺสนฺติ อิจฺจาทิฯ

มุจ โมจเน, มุญฺจติ, มุญฺจนฺติฯ มุจฺจเต, มุจฺจนฺเตฯ มุญฺจตุ, มุญฺจนฺตุฯ มุจฺจตํ, มุจฺจนฺตํฯ มุญฺเจ, มุญฺเจยฺย, มุญฺเจยฺยุํฯ มุจฺเจถ, มุจฺเจรํฯ อมุญฺจิ, อมุญฺจิํสุฯ อมุจฺจิตฺถฯ โมกฺขติ, โมกฺขนฺติฯ มุญฺจิสฺสติ, มุญฺจิสฺสนฺติฯ มุจฺจิสฺสเต, มุจฺจิสฺสนฺเตฯ อมุญฺจิสฺส, อมุจฺจิสฺสถ อิจฺจาทิฯ

รุธาทิคโณฯ

ทิวาทิคณ

ทิวุ กีฬาวิชิคีสาพฺยวหารชุติถุติกนฺติคตีสุฯ ปุเร วิย ธาตฺวนฺตโลปวิภตฺตุปฺปตฺติโยฯ