เมนู

อคมิสฺสํ , คมิสฺสํ, อคมิสฺสมฺห, คมิสฺสมฺห, อคมิสฺสามฺหา, คมิสฺสามฺหา วาฯ อคจฺฉิสฺสถ, คจฺฉิสฺสถ วา อิจฺจาทิฯ

กมฺเม อคจฺฉียิสฺสถ, อคมียิสฺสถ, อคจฺฉียิสฺส, อคมียิสฺสอิจฺจาทิฯ ตถา อฆมฺมิสฺสา, อฆมฺมิสฺสํสุ อิจฺจาทิฯ

กาลาติปตฺติวิภตฺติฯ

ปญฺจมี สตฺตมี วตฺต-มานา สมฺปตินาคเต;

ภวิสฺสนฺตี ปโรกฺขาที, จตสฺโสตีตกาลิกาฯ

ฉกาลิกวิภตฺติวิธานํฯ

วิกรณวิธาน

อิสุ อิจฺฉากนฺตีสุ, ปุเร วิย ธาตฺวนฺตโลโป, ตฺยาทฺยุปฺปตฺติ, ปฺปจฺจโย จฯ

‘‘ธาตูน’’นฺติ วตฺตมาเน –

[476] อิสุยมูนมนฺโต จฺโฉ วา

อิสุยมุอิจฺเจเตสํ ธาตูนํ อนฺโต จฺโฉ โหติ วาฯ ววตฺถิตวิภาสตฺโถยํ วาสทฺโท, ‘‘อนฺโต จฺโฉ วา’’ติ โยควิภาเคน อาสสฺสปิฯ โส สคฺคํ อิจฺฉติ, อิจฺฉนฺติฯ อิจฺฉสิ, อิจฺฉถฯ อิจฺฉามิ, อิจฺฉามฯ จฺฉาเทสาภาเว อสํโยคนฺตตฺตา ‘‘อญฺเญสุ จา’’ติ วุทฺธิ, เอสติ, เอสนฺติ อิจฺจาทิฯ

กมฺเม อตฺตโนปทสฺส เยภุยฺเยน ปรสฺสปทตฺตเมว ปโยชียติ, เตน เจตฺถ อตฺตโนปเท รูปานิ สงฺขิปิสฺสามฯ