เมนู

อพฺยยตทฺธิต

‘‘เอกสฺมิํ วาเร ภุญฺชติ, ทฺวิวาเร ภุญฺชตี’’ติ วิคฺคเห –

[419] เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุํ

เอกทฺวิติอิจฺเจวมาทิโต คณนโต สกิสฺส ฐาเน วารตฺเถ กฺขตฺตุํปจฺจโย โหติฯ เอกกฺขตฺตุํ, ทฺวิกฺขตฺตุํ ภุญฺชติ, ‘‘สพฺพาสมาวุโส’’ติอาทินา สิโลโปฯ เอวํ ติกฺขตฺตุํ, จตุกฺขตฺตุํ, ปญฺจกฺขตฺตุํ, ฉกฺขตฺตุํ, สตฺตกฺขตฺตุํ, อฏฺฐกฺขตฺตุํ, นวกฺขตฺตุํ, ทสกฺขตฺตุํ, สตกฺขตฺตุํ, สหสฺสกฺขตฺตุํ, พหุกฺขตฺตุํ, กติกฺขตฺตุํฯ

‘‘เอเกน วิภาเคนา’’ติ วิคฺคเห –

มณฺฑูกคติยา สงฺขฺยาคฺคหณมนุวตฺตเตฯ

[420] วิภาเค ธา จ

วิภาคตฺเถ เอกาทิสงฺขฺยาโต ธาปจฺจโย โหติฯ สทฺเทน เอกทฺวิโต ชฺฌ จ, สุตฺตาทิโต โส จฯ เอกธาฯ ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา, ทุธา วา, ทฺเวธาฯ ตีหิ วิภาเคหิ ติธา, เตธา วา, ‘‘เตสุ วุทฺธี’’ติอาทินา อิการสฺเสกาโรฯ เอวํ จตุธา, ปญฺจธา, ฉธา, สตฺตธา, อฏฺฐธา, นวธา, ทสธา, สตธา, สหสฺสธา, กติธา, พหุธาฯ

ชฺฌปฺปจฺจเย เอกธา กโรตีติ เอกชฺฌํฯ เอวํ ทฺเวชฺฌํฯ