เมนู

[404] อายุสฺสุการาสมนฺตุมฺหิ

อายุสฺส อุกาโร อส โหติ มนฺตุมฺหีติ อสาเทโสฯ อายสฺมา, เสสํ สมํฯ คาโว อสฺส สนฺตีติ โคมา, โคมนฺโต, โคมตี, โคมนฺตี, โคมํ กุลํ อิจฺจาทิฯ

‘‘สทฺธา อสฺส อตฺถี’’ติ วิคฺคเห –

[405] สทฺธาทิโต ณ

สทฺธา ปญฺญาอิจฺเจวมาทิโต ปฺปจฺจโย โหติ ‘‘ตทสฺสตฺถิ’’อิจฺเจตสฺมิํ อตฺเถฯ สทฺโธ ปุริโส, สทฺธา กญฺญา, สทฺธํ กุลํฯ เอวํ ปญฺโญ, อมจฺฉโร, ตถา พุทฺธํ, พุทฺธิ อสฺส อตฺถีติ พุทฺโธ อิจฺจาทิฯ

อสฺสตฺถิตทฺธิตํฯ

สงฺขฺยาตทฺธิต

‘‘ปญฺจนฺนํ ปูรโณ’’ติ วิคฺคเห –

[406] สงฺขฺยาปูรเณ โม

ปูรยติ สงฺขฺยา อเนนาติ ปูรโณ, สงฺขฺยาย ปูรโณ สงฺขฺยาปูรโณ, ตสฺมิํ สงฺขฺยาปูรณตฺเถ ฉฏฺฐิยนฺตโต ปฺปจฺจโย โหติฯ ปญฺจโม, ปญฺจนฺนํ ปูรณี ปญฺจมี, ‘‘นทาทิโต วา อี’’ติ อีปจฺจโยฯ ‘‘อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย’’ติ อาปจฺจโย, ปญฺจมา วีริยปารมี, ปญฺจมํ ฌานํฯ

เอวํ สตฺตโม, สตฺตมี, สตฺตมา, สตฺตมํ, อฏฺฐโม, อฏฺฐมี, อฏฺฐมา, อฏฺฐมํ, นวโม , นวมี, นวมา, นวมํ, ทสโม, ทสมี, ทสมา, ทสมํ อิจฺจาทิฯ

‘‘สงฺขฺยาปูรเณ’’ติ อธิกาโรฯ

[407] จตุจฺเฉหิ ถฐา

จตุฉอิจฺเจเตหิ ถฐอิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สงฺขฺยาปูรณตฺเถฯ จตุนฺนํ ปูรโณ จตุตฺโถ, ทฺวิตฺตํ, จตุตฺถี, จตุตฺถา, จตุตฺถํ, ฉนฺนํ ปูรโณ ฉฏฺโฐ, ฉฏฺฐี, ฉฏฺฐา, ฉฏฺฐํ, ฉฏฺโฐ เอว ฉฏฺฐโมฯ

ฉาหํ, ฉฬายตนํ อิจฺจตฺร –

[408] ส ฉสฺส วา

สฺส การาเทโส โหติ วา สงฺขฺยาเนฯ ฉาหมสฺส ชีวิตํ สาหํ, ฉาหํ วา, สฬายตนํฯ

‘‘ทฺวินฺนํ ปูรโณ’’ติ วิคฺคเห –

[409] ทฺวิตีหิ ติโย

ทฺวิติอิจฺเจเตหิ ติยปฺปจฺจโย โหติ สงฺขฺยาปูรณตฺเถฯ วิปริณาเมน ‘‘ทฺวิ ติณฺณ’’นฺติ วตฺตมาเน –

[410] ติเย ทุตาปิ จ

ทฺวิติอิจฺเจเตสํ ทุตอิจฺจาเทสา โหนฺติ ติยปฺปจฺจเย ปเรฯ ทุติโย ปุริโส, ทุติยา, ทุติยํฯ เอวํ ติณฺณํ ปูรโณ ตติโย, ตติยา, ตติยํฯ อปิคฺคหเณน อญฺญตฺถาปิ ทฺวิสทฺทสฺส ทุอาเทโส โหติ, สทฺเทน ทิ จฯ ทฺเว รตฺติโย ทุรตฺตํ, ทุวิธํ, ทุวงฺคํ, ทิรตฺตํ, ทิคุณํ, ทิคุฯ

[411] เตสมฑฺฒูปปเทน อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒทิยฑฺฒฑฺฒติยา

เตสํ จตุตฺถทุติยตติยานํ อฑฺฒูปปทานํ อฑฺฒูปปเทน สห อฑฺฒุฑฺฒทิวฑฺฒทิยฑฺฒอฑฺฒติยาเทสา โหนฺติฯ

เอตฺถ จ –

อฑฺฒูปปทปาทาน-สามตฺถา อฑฺฒปุพฺพกา;

เตสํสทฺเทน คยฺหนฺเต, จตุตฺถทุติยาทโยฯ

อฑฺเฒน จตุตฺโถ อฑฺฒุฑฺโฒ, อฑฺเฒน ทุติโย ทิวฑฺโฒ, ทิยฑฺโฒ, อฑฺเฒน ตติโย อฑฺฒติโยฯ

‘‘เอกญฺจ ทส จา’’ติ อตฺเถ ทฺวนฺทสมาเส, ‘‘เอเกน อธิกา ทสา’’ติ อตฺเถ ตปฺปุริสสมาเส วา กเต ‘‘สงฺขฺยาเน’’ติ วตฺตมาเน ‘‘ทฺเวกฏฺฐานมากาโร วา’’ติ อาตฺตํฯ ววตฺถิตวิภาสตฺโถยํ วาสทฺโทฯ

เตน เจตฺถ –

ทฺเวกฏฺฐานํ ทเส นิจฺจํ, ทฺวิสฺสา’นวุติยา นวา;

อิตเรส’มสนฺตญฺจ, อาตฺตํ ทีเปติ วาสุติฯ

‘‘เอกาทิโต ทสร สงฺขฺยาเน’’ติ รตฺตํฯ

ราเทโส วณฺณมตฺตตฺตา, วณฺณมตฺตปฺปสงฺคิปิ;

สิยา ทสสฺส ทสฺเสว, นิมิตฺตาสนฺนภาวโตฯ

ตโต พหุวจนํ โย, ‘‘ปญฺจาทีนมกาโร’’ติ สวิภตฺติสฺส อนฺตสฺส ตฺตํฯ เอการส, เอกาทส, ลิงฺคตฺตเยปิ สมานํฯ

‘‘วา’’ติ วตฺตเตฯ

[412] เอกาทิโต ทสสฺสี

เอกาทิโต ปรสฺส ทสสฺส อนฺเต อีปจฺจโย โหติ วา ปูรณตฺเถฯ

ทสสฺส ปจฺจยาโยคา, ลทฺธมนฺเตติ อตฺถโต;

ตทนฺตสฺส สภาเวน, อิตฺถิยํเยว สมฺภโวฯ

เอกาทสนฺนํ ปูรณี เอกาทสี, อญฺญตฺร เอกาทสโม, เอกาทสมํฯ

ทฺเว จ ทส จ, ทฺวีหิ วา อธิกา ทสาติ ‘‘ทฺวิ ทส’’อิจฺจตฺร ‘‘วา’’ติ วตฺตเตฯ

‘‘วีสติ ทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตู’’ติ พาเทโส, สฺส ราเทโสฯ พารส, อญฺญตฺร อาตฺตํ, ทฺวาทสฯ ทฺวาทสนฺนํ ปูรโณ พารสโม, ทฺวาทสโม, ทฺวาทสีฯ

ตโย จ ทส จ, ตีหิ วา อธิกา ทสาติ เตรส, ‘‘เตสุ วุทฺธิ โลปา’’ทินา ติสฺส เตอาทโส อานวุติยา, เตรสโม, เตรสีฯ

จตฺตาโร จ ทส จ, จตูหิ วา อธิกา ทสาติ จตุทฺทส อิจฺจตฺร ‘‘คณเน ทสสฺสา’’ติ จ วตฺตมาเน ‘‘จตูปปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาทิ จสฺส จุโจปิ นวา’’ติ ตุโลโป, จุโจ จฯ จุทฺทส, โจทฺทส, จตุทฺทสฯ จุทฺทสโม, จตุทฺทสโม, จกุทฺทสี, จาตุทฺทสี วาฯ

ปญฺจ จ ทส จ, ปญฺจหิ วา อธิกา ทสาติ ปญฺจทส, ‘‘เตสุ วุทฺธิ โลปา’’ทินา ปญฺจสทฺทสฺส ทส วีเสสุ ปนฺนปณฺณอาเทสาปิ, ‘‘อฏฺฐาทิโต จา’’ติ รตฺตํฯ ปนฺนรส, ปญฺจทสฯ ปนฺนรสโม, ปญฺจทสโม, ปนฺนรสี, ปญฺจทสีฯ

‘‘ฉ จ ทส จ, ฉหิ วา อธิกา ทสา’’ติ สมาเส กเต ‘‘ฉสฺสา’’ติ วตฺตมาเน ‘‘ทเส โส นิจฺจญฺจา’’ติ โส, ‘‘สงฺขฺยานํ, วา’’ติ จ วตฺตเต, ‘‘ล ทราน’’นฺติ ลตฺตํ, ววตฺถิตวิภาสตฺโถยํ วาสทฺโทฯ

โฬ นิจฺจํ โสฬเส ทสฺส, จตฺตาลีเส จ เตรเส;

อญฺญตฺร น จ โหตายํ, ววตฺถิตวิภาสโตฯ

ลฬานมวิเสโส กฺวจิ, โสฬสฯ เตฬส, จตฺตาลีสํ, จตฺตารีสํฯ โสฬสโม, โสฬสีฯ

‘‘วา, ทสร สงฺขฺยาเน’’ติ อธิกิจฺจ ‘‘อฏฺฐาทิโต จา’’ติ รตฺตํฯ อฏฺฐารส, อฏฺฐาทส, อาตฺตํฯ อฏฺฐารสนฺนํ ปูรโณ อฏฺฐารสโม, อฏฺฐาทสโมฯ เอวํ สตฺตรส, สตฺตทสฯ สตฺตรสโม, สตฺตทสโมฯ

อฏฺฐาทิโตติ กิมตฺถํ? จตุทฺทสฯ

เอเกน อูนา วีสตีติ ตปฺปุริโส, เอกูนวีสติฯ เอกูนวีสตาทโย อานวุติยา เอกวจนนฺตา, อิตฺถิลิงฺคา จ ทฏฺฐพฺพา, เต จ สงฺขฺยาเน, สงฺเขฺยยฺเย จ วตฺตนฺเต, ยทา สงฺขฺยาเน วตฺตนฺเต, ตทา ภิกฺขูนเมกูนวีสติ ติฏฺฐติ, โภติ ภิกฺขูนเมกูนวีสติ ติฏฺฐตุ, ภิกฺขูนเมกูนวีสติํ ปสฺส, ภิกฺขูนเมกูนวีสติยา กตํ อิจฺจาทิฯ

สงฺเขฺยยฺเย ปน เอกูนวีสติ ภิกฺขโว ติฏฺฐนฺติ, โภนฺโต เอกูนวีสติ ภิกฺขโว ติฏฺฐถ, เอกูนวีสติํ ภิกฺขู ปสฺส, เอกูนวีสติยา ภิกฺขูหิ กตํ อิจฺจาทิฯ เอวํ วีสตาทีสุปิ โยเชตพฺพํ, เอกูนวีสติยา ปูรโณ เอกูนวีสติโมฯ

ทส จ ทส จาติ อตฺเถ ทฺวนฺทสมาสํ กตฺวา ‘‘ทสทสา’’ติ วตฺตพฺเพ ‘‘สรูปานเมกเสสฺวสกิ’’นฺติ เอกเสเส กเต ทสสทฺทโต ปฐมาพหุวจนํ โยฯ ‘‘ทส โย’’อิตีธ –

[413] คณเน ทสสฺส ทฺวิติ จตุ ปญฺจ ฉ สตฺต อฏฺฐนวกานํ วีติ จตฺตาร ปญฺญา ฉ สตฺตาส นวา โยสุ โยนญฺจี สมาสํ ฐิริ ตีตุติ

คณเน ทสสฺส สมฺพนฺธีนํ ทฺวิก ติก จตุกฺก ปญฺจก ฉกฺกสตฺตก อฏฺฐก นวกานํ กเตกเสสานํ ยถากฺกมํ วีติ จตฺตาร ปญฺญา ฉ สตฺต อส นว อิจฺจาเทสา โหนฺติ โยสุ ปเรสุ, โยนญฺจ อีสํ อาสํ ฐิ ริติ อีติ อุติอิจฺเจเต อาเทสา โหนฺตีติ ทฺวิทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส วีอาเทโส โหติ, โยวจนสฺส อีสญฺจ, สรโลปาทิฯ

‘‘สงฺขฺยานํ, วา, อนฺเต’’ติ จ วตฺตเตฯ

[414] ติ จ

ตาสํ สงฺขฺยานมนฺเต ติการาคโม โหติ วาฯ ววตฺถิตวิภาสตฺโถยํ วาสทฺโทฯ

วิภาสา วีส ติํสาน-มนฺเต โหติ ติอาคโม;

อญฺญตฺถ น จ โหเตว, ววตฺถิตวิภาสโตฯ

‘‘พฺยญฺชเน จา’’ติ นิคฺคหีตโลโป, ปุน ตทฺธิตตฺตา นามพฺยปเทเส สฺยาทฺยุปฺปตฺติฯ ภิกฺขูนํ วีสติ, วีสํ วา, วีสติ ภิกฺขู, วีสํ วา อิจฺจาทิฯ วีสติโมฯ ตถา เอกวีสติ กุสลจิตฺตานิ, เอกวีสํ วาฯ เอกวีสติโมฯ พาวีสติ, พาวีสํ วาฯ พาวีสติโมฯ ทฺวาวีสติ, ทฺวาวีสํ วาฯ ทฺวาวีสติโมฯ เตวีสติ, เตวีสํ วาฯ เตวีสติโมฯ จตุวีสติ, จตุวีสํ วาฯ จตุวีสติโมฯ ปณฺณวีสติ, ปณฺณวีสํ วาฯ ปณฺณวีสติโมฯ ปญฺจวีสติ, ปญฺจวีสํ วาฯ ปญฺจวีสติโมฯ

ฉพฺพีสติ , ฉพฺพีสํ วาฯ ฉพฺพีสติโมฯ สตฺตวีสติ, สตฺตวีสํ วาฯ สตฺตวีสติโมฯ อฏฺฐวีสติ, อฏฺฐวีสํ วาฯ อฏฺฐวีสติโมฯ เอกูนติํสติ, เอกูนติํสํวาฯ เอกูนติํสติโมฯ

ทส จ ทส จ ทส จาติ ‘‘ทส ทส ทสา’’ติ วตฺตพฺเพ เอกเสเส กเต ‘‘คณเน ทสสฺสา’’ติอาทินา ติอีสมาเทสา, ‘‘กฺวจา’’ทินา รสฺสตฺตํ, นิคฺคหีตาคโม จ, เสสํ วีสติสมํฯ ติํสติ, ติํสํ, ติํส วสฺสานิ, นิคฺคหีตโลโป, ติํสํ, ติํสาย อิจฺจาทิฯ เอกติํสติ, เอกติํสํ วา, พาตฺติํสํ, ทฺวตฺติํสํ, เตตฺติํสํ อิจฺจาทิฯ

จตุทสตฺถวาจกสฺส กเตกเสสสฺส สสฺส จตฺตาร, โยวจนสฺส อีสํ, จตฺตาลีสํ, ‘‘ล ทราน’’นฺติ รสฺส ตฺตํ, ตาลีสํ วาฯ จตฺตาลีสติโมฯ เอกจตฺตาลีสํ, ทฺวาจตฺตาลีสํ, ทฺวิจตฺตาลีสํ, เตจตฺตาลีสํ, ติจตฺตาลีสํ อิจฺจาทิฯ

ปญฺจทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส ปญฺญา, โยวจนสฺส อาสญฺจฯ ปญฺญาสํ, ‘‘เตสุ วุทฺธิ โลปา’’ทินา ปณฺณาเทโส, ปณฺณาสํ วาฯ เอกปญฺญาสํ, ทฺเวปญฺญาสํ, ทฺวิปญฺญาสํฯ

ฉทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส ฉ, โยวจนสฺส ฐิอาเทโส, ‘‘ส ฉสฺส วา’’ติ การาเทโส, สฏฺฐิ, ทฺวาสฏฺฐิ, ทฺเวสฏฺฐิ, ทฺวิสฏฺฐิ, เตสฏฺฐิ, ติสฏฺฐิฯ

สตฺตทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส สตฺต, โยวจนสฺส ริ, ติ จฯ สตฺตริ, สตฺตติ, ทฺวาสตฺตริ, ทฺวาสตฺตติ, ทฺวิสตฺตริ, ทิสตฺตติ, เตสตฺตติ, ติสตฺตติ อิจฺจาทิฯ

อฏฺฐทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส อส, โยวจนสฺส อีติอาเทโส จฯ อสีติ, เอกาสีติ, ทฺเวอสีติ, เตอสีติ, จตุราสีติ, ‘‘กฺวจา’’ทินา ทีโฆฯ

นวทสตฺถวาจกสฺส ทสสฺส นว, โยวจนสฺส อุติ จ, นวุติ, ทฺวานวุติ, ทฺเวนวุติ, ทฺวินวุติ, เตนวุติ, ตินวุติ, จตุนวุติ, ฉนฺนวุติยา, ฉนฺนวุตีนํ ปาสณฺฑานํฯ

‘‘คณเน, ทสสฺสา’’ติ จ วตฺตเตฯ

[415] ทสทสกํ สตํ ทสกานํ สตํ สหสฺสญฺจ โยมฺหิ

คณเน ปริยาปนฺนสฺส ทสทสกตฺถวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส สตํ โหติ, สตทสกตฺถวาจกสฺส ทสสฺส สหสฺสํ โหติ โยมฺหิฯ อิมินา นิปาตเนน โยโลโป, ตทฺธิตตฺตา ปุน นามพฺยปเทเส สฺยาทฺยุปฺปตฺติ, นิคฺคหีตสฺส โลโป, ‘‘สิ’’นฺติ มาเทโส, โยชนานํ สตํ, สหสฺสํฯ สตํ นปุํสกเมกวจนนฺตญฺจ, ตถา สหสฺสํ, วคฺคเภเท สพฺพตฺถ พหุวจนมฺปิ ภวติฯ ทฺเว วีสติโยฯ เอวํ ติํสาทีสุปิ, ทฺเว สตานิ, พหูนิ สตานิ, ทฺเว สหสฺสานิ, พหูนิ สหสฺสานิฯ

สตสฺส ทฺวิกนฺติ อตฺเถ ฉฏฺฐีตปฺปุริสํ กตฺวา ‘‘สตํ ทฺวิก’’นฺติ วตฺตพฺเพ ‘‘ทฺวิกาทีนํ ตทุตฺตรปทานญฺจ นิปจฺจนฺเต’’ติ วุตฺติยํ วจนโต อิมินา นิปาตเนน อุตฺตรปทสฺส ปุพฺพนิปาโต, การโลโป จ โหติฯ ทฺวิสตํฯ เอวํ สตสฺส ติกํ ติสตํ, ตถา จตุสตํ, ปญฺจสตํ, ฉสตํ, สตฺตสตํ, อฏฺฐสตํ, นวสตํ, ทสสตํ สหสฺสํ โหติฯ อถ วา ทฺเว สตานิ ทฺวิสตนฺติ ทิคุสมาโสฯ เอวํ ติสตํ, จตุสตํ อิจฺจาทิฯ

[416] ยาว ตทุตฺตริ ทสคุณิตญฺจ

ยาว ตาสํ สงฺขฺยานมุตฺตริ, ตาว ทสคุณิตญฺจ กาตพฺพํ, เอตฺถ กาโร สนฺธิโชฯ

ยถา – ทสสฺส คณนสฺส ทสคุณิตํ สตํ โหติ, สตสฺส ทสคุณิตํ สหสฺสํ, สหสฺสสฺส ทสคุณิตํ ทสสหสฺสํ, อิทํ นหุตนฺติปิ วุจฺจติ, ทสสหสฺสสฺส ทสคุณิตํ สตสหสฺสํ, ตํ ลกฺขนฺติปิ วุจฺจติ, สตสหสฺสสฺส ทสคุณิตํ ทสสตสหสฺสํฯ

‘‘ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺตี’’ติ วตฺตเตฯ

[417] สกนาเมหิ

ยาสํ ปน สงฺขฺยานํ อนิทฺทิฏฺฐนามเธยฺยานํ ยานิ รูปานิ, ตานิ สเกหิ นาเมหิ นิปจฺจนฺเตฯ สตสหสฺสานํ สตํ โกฏิ, อิตฺถิลิงฺคา, เอกวจนนฺตา จ, วคฺคเภเท พหุวจนญฺจ ภวติ, โกฏิสตสหสฺสานํ สตํ ปโกฏิ, ปโกฏิสตสหสฺสานํ สตํ โกฏิปฺปโกฏิฯ เอวํ นหุตํ, นินฺนหุตํ, อกฺโขภินี, พินฺทุ, อพฺพุทํ, นิรพฺพุทํ, อหหํ, อพพํ, อฏฏํ, โสคนฺธิกํ, อุปฺปลํ, กุมุทํ, ปุณฺฑรีกํ, ปทุมํ, กถานํ, มหากถานํ, อสงฺเขฺยยฺยนฺติฯ

อิจฺเจวํ ฐานโต ฐานํ, สตลกฺขคุณํ มตํ;

โกฏิปฺปภุตินํ วีส-สงฺขฺยานญฺจ ยถากฺกมํฯ

‘‘ทฺเว ปริมาณานิ เอตสฺสา’’ติ วิคฺคเห –

[418] ทฺวาทิโต โกเนกตฺเถ จ

ทฺวิอิจฺเจวมาทิโต คณนโต ปฺปจฺจโย โหติ อเนกตฺเถฯ ทฺวิโก ราสิ ทฺวิกํฯ เอวํ ติกํ, จตุกฺกํ, ปญฺจกํ, ฉกฺกํ, สตฺตกํ, อฏฺฐกํ, นวกํ, ทสกํ, ปณฺณาสกํ, สตกํ, สหสฺสกํ อิจฺจาทิฯ

สงฺขฺยาตทฺธิตํฯ

อพฺยยตทฺธิต

‘‘เอกสฺมิํ วาเร ภุญฺชติ, ทฺวิวาเร ภุญฺชตี’’ติ วิคฺคเห –

[419] เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุํ

เอกทฺวิติอิจฺเจวมาทิโต คณนโต สกิสฺส ฐาเน วารตฺเถ กฺขตฺตุํปจฺจโย โหติฯ เอกกฺขตฺตุํ, ทฺวิกฺขตฺตุํ ภุญฺชติ, ‘‘สพฺพาสมาวุโส’’ติอาทินา สิโลโปฯ เอวํ ติกฺขตฺตุํ, จตุกฺขตฺตุํ, ปญฺจกฺขตฺตุํ, ฉกฺขตฺตุํ, สตฺตกฺขตฺตุํ, อฏฺฐกฺขตฺตุํ, นวกฺขตฺตุํ, ทสกฺขตฺตุํ, สตกฺขตฺตุํ, สหสฺสกฺขตฺตุํ, พหุกฺขตฺตุํ, กติกฺขตฺตุํฯ

‘‘เอเกน วิภาเคนา’’ติ วิคฺคเห –

มณฺฑูกคติยา สงฺขฺยาคฺคหณมนุวตฺตเตฯ

[420] วิภาเค ธา จ

วิภาคตฺเถ เอกาทิสงฺขฺยาโต ธาปจฺจโย โหติฯ สทฺเทน เอกทฺวิโต ชฺฌ จ, สุตฺตาทิโต โส จฯ เอกธาฯ ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา, ทุธา วา, ทฺเวธาฯ ตีหิ วิภาเคหิ ติธา, เตธา วา, ‘‘เตสุ วุทฺธี’’ติอาทินา อิการสฺเสกาโรฯ เอวํ จตุธา, ปญฺจธา, ฉธา, สตฺตธา, อฏฺฐธา, นวธา, ทสธา, สตธา, สหสฺสธา, กติธา, พหุธาฯ

ชฺฌปฺปจฺจเย เอกธา กโรตีติ เอกชฺฌํฯ เอวํ ทฺเวชฺฌํฯ